BIP

Dziennikus

moodle

OKE

CKE

Kuratorium

Starostwo

MEN

FORMY KSZTAŁCENIAOFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty wchodzącą w życie od 01 września 2012 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) oraz w celu podniesienia skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowaniem go z rynkiem pracy, Dyrekcja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku przedstawia ofertę kształcenia na najbliższy rok szkolny:


1.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych „starego typu - 8- klas”, gimnazjum oraz absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Nauka na  wybranym kierunku odbywa się w formie konsultacji zbiorowych dla słuchaczy, odbywające się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni (ze względów organizacyjnych dopuszcza się organizację trzech dwudniowych konsultacji zbiorowych w miesiącu).  Po zakończeniu edukacji na wskazanym kierunku słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz ma możliwość przystąpić do egzaminu maturalnego.


REKRUTACJA

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń!


WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 3 zdjęcia
 • kserokopia aktu ślubu w przypadku zmiany nazwiska2.    TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH kształcące w zawodzie:

 • technik mechanik
 • technik technologii drewna
 • technik handlowiec
 • kucharz

 

Oferta skierowana jest do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Nauka na wybranym kierunku odbywa się w formie konsultacji zbiorowych dla słuchaczy, odbywające się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni (ze względów organizacyjnych dopuszcza się organizację trzech dwudniowych konsultacji zbiorowych w miesiącu).  Na wszystkich kierunkach nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu edukacji na wybranym kierunku słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych dyplom z tytułem TECHNIKA oraz ma możliwość przystąpić do egzaminu maturalnego. Słuchacz odbywa praktykę zawodową zgodnie z planami nauczania


REKRUTACJA

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń!

 

WYMAGANE DOKUMENTY
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 3 zdjęcia
 • kserokopia aktu ślubu w przypadku zmiany nazwiska
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie

 

3.    SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH kształcąca w zawodzie:
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik administracji
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun medyczny
 • technik rachunkowości
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik informatyk

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich. Nauka na wybranym kierunku odbywa się w formie konsultacji zbiorowych dla słuchaczy, odbywające się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni (ze względów organizacyjnych dopuszcza się organizację trzech dwudniowych konsultacji zbiorowych w miesiącu). Na wszystkich kierunkach nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu edukacji na wybranym kierunku słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych dyplom z tytułem TECHNIKA. Słuchacz odbywa praktykę zawodową zgodnie z planami nauczania

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń!


WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 3 zdjęcia
 • kserokopia aktu ślubu w przypadku zmiany nazwiska
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie


4.    KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie:

 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • rolnik
 • technik logistyk
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • opiekun medyczny
 • asystent osoby niepełnosprawnej**
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa**
 • technik informatyk
 • i inne

**wymagane wykształcenie średnie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone będą od roku szkolnego 2012/2013 w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu (tytuł technika).

 

Czas trwania kursu określa minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Liczba słuchaczy dla których Placówka rozpocznie kształcenie to minimum 20 osób. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe mogą być prowadzone w formie:

 • stacjonarnej (co najmniej trzy razy w tygodniu)
 • zaocznej (co najmniej raz na dwa tygodnie przez 2 dni)


REKRUTACJA

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń!


WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 3 zdjęcia
 • kserokopia aktu ślubu w przypadku zmiany nazwiska
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie

 

W przypadku jakichkolwiek pytań co do przedstawionej oferty kształcenia prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem PCKU. Pracownicy udzielą Państwu informacji na temat form kształcenia oraz innych organizacyjnych kwestii dotyczącej podjęcia nauki w naszej Placówce.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o kierunkach kształcenia w określonych zawodach zapraszamy na stronę http://www.koweziu.edu.pl, tam znajdziecie Państwo opisy i wymagania dotyczące kształcenia w danym zawodzie. Dla ułatwienia Państwu zdobycia informacji z podanego źródła instrukcję użytkowania strony można pobrać tu.